fbpx

Ce site web utilise des cookies pour fournir l'intégralité de ses fonctionnalités. Pour plus d'informations sur les cookies, vous pouvez consulter notre page de politique de confidentialité. Pour accepter l'utilisation de cookies sur ce site, veuillez cliquer sur le bouton

1.        Toepassing en interpretatie

Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen op exclusieve wijze alle contractuele relaties die voortvloeien uit de onlineverkoop van de op de website aangeboden producten tussen TP Production bvba met exploitatiezetel te Zénobe Grammelaan 21, B-1300 Waver, België, en met maatschappelijke zetel te Chemin Stordeur 4, B-1380 Lasne, België, hierna ‘TP Production‘ genoemd, en de klant. De algemene of bijzondere voorwaarden van de klant kunnen niet als verzet worden aangevoerd tegenover TP Production.

Afhankelijk van de context en behoudens andersluidende bepaling moet (i) de term ‘product‘ in deze voorwaarden worden geïnterpreteerd als elk voorwerp, stuk speelgoed, kledingstuk, decoratieartikel of accessoire voor baby’s in de handel gebracht door TP Production, moet (ii) de term ‘website‘ worden geïnterpreteerd als de e-commercepagina’s van de website www.theophile-patachou.com, moet (iii) de term ‘bestelling‘ worden geïnterpreteerd als elke via de website verrichte onlineaankoop van product(en) door de klant.

Door het vakje ‘Ik aanvaard de algemene voorwaarden‘ tijdens het onlinebestellingsproces op de website aan te vinken of door via andere communicatiemiddelen (e-mail, fax, brief enz.) een bestelbon te sturen naar TP Production verklaart de klant uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en ze volledig te aanvaarden.

2.        Bestelling en bevestiging

Elke bestelling die door de klant via de website geplaatst wordt, verbindt TP Production pas na ontvangst van de volledige betaling van de bestelling en nadat TP Production aan de klant per e-mail een schriftelijke bevestiging gestuurd heeft met vermelding van de gegevens van de klant, een bevestiging van de betaling, de aanvaarding en het overzicht van de bestelling, het leveringsadres en met toevoeging van een kopie van deze algemene voorwaarden.

TP Production heeft het recht om de bestelling niet te bevestigen als de bestelde producten niet langer verkrijgbaar zijn, als er een geschil hangende is tussen de partijen of als de betalingsmachtiging door de bank geweigerd wordt.

Als de bestelling van de klant door uitzonderlijke omstandigheden niet binnen 30 dagen na bevestiging nagekomen kan worden, heeft de klant het recht om zijn bestelling kosteloos te annuleren en zal TP Production zo snel mogelijk overgaan tot de terugbetaling.

3.        Prijzen en betalingsmodaliteiten

De prijzen van de producten zijn vermeld in euro en zijn inclusief btw en in Belgische verschuldigde taksen. Niet inbegrepen zijn bankkosten, leveringskosten, eventuele douanerechten, importtaksen en douaneformaliteiten van het land van bestemming. Die kosten blijven ten laste van de klant en zullen door de transporteur aan de klant worden gefactureerd bovenop de prijzen van de producten.

Eenmaal het bestellingsoverzicht door de klant bevestigd is op de website, kan de betaling gebeuren via Bancontact online of met een kredietkaart (Visa, Master Card of American Express). De betaling gebeurt via OGONE, erkend partner die het beveiligde gebruik van bankkaarten op het internet garandeert, door middel van een SSL-verbinding (Secured Socket Layer). TP Production neemt echter geen aansprakelijkheid op zich voor bankverrichtingen.

TP Production accepteert de betalingen met Visa en Mastercard. Als u ervoor kiest om met een creditcard te betalen, wordt het geld onmiddellijk van uw kaart teruggenomen na bevestiging van de betaling.

Zolang de betaling niet ontvangen werd door TP Production, is die laatste niet gehouden tot de levering van de bestelde producten.

4.        Levering

TP Production weigert de producten te verzenden naar landen die niet expliciet vermeld zijn op de website, alsook naar adressen die enkel een postbus vermelden of naar militaire adressen.

TP Production zal haar uiterste best doen om de bestelling te verzenden binnen een gemiddelde termijn van drie tot vijf werkdagen na de datum van ontvangst van de volledige betaling en de bevestiging (werkdagen in België en in het land van bestemming). De termijn hangt af van de beschikbaarheid van het (de) product(en) in de voorraad van TP Production. De transporttijd varieert naargelang het leveringsadres.

De producten zullen in een of meerdere loten worden geleverd afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten.

Ingeval tijdens het transport en de levering schade werd veroorzaakt, moet die schade schriftelijk worden gemeld aan de hand van het leveringsborderel en per e-mail naar het adres info@theophile-patachou.com. Alle schade veroorzaakt tijdens het transport die niet gemeld werd binnen 48 uur zal niet meer in aanmerking worden genomen.

De leveringstermijn is indicatief. De klant kan de producten niet weigeren, kan geen compenserende schadevergoeding eisen of kan niet verzoeken om de bestelling te annuleren wegens vertraging in de levering waarvoor TP Production niet aansprakelijk is of wegens een als redelijk beschouwde vertraging als TP Production wel verantwoordelijk is voor die vertraging, behalve in geval van het uitdrukkelijk akkoord van TP Production rekening houdend met de omstandigheden, in welk geval de klant een aankoopbon zal krijgen.

Is de klant afwezig is bij levering van de producten en gaat hij het pakje niet afhalen binnen de periode dat het beschikbaar blijft in het afhaalpunt of bij de transporteur, dan zal de klant eerst de kosten voor het opnieuw versturen moeten betalen vooraleer de producten opnieuw verstuurd worden.

5.        Annulering van de aankoop en terugbetaling

De klant heeft het recht om de producten binnen 14 kalenderdagen na levering op eigen risico en kosten terug te sturen naar de verkoper, zonder opgave van reden en zonder enige boete. Eenmaal die termijn verstreken is, beschikt de klant niet langer over dat recht.

De klant zal de producten nog intact, ongedragen, ongewassen, ongebruikt en voorzien van alle accessoires en alle aan de binnenkant genaaide etiketten in hun oorspronkelijke verpakking en voorzien van alle verpakkingsetiketten terugsturen naar het adres: Zénobe Grammelaan 21, 1300 Waver, België. De teruggestuurde producten dienen te worden vergezeld van de naar behoren ingevulde leveringsbon die gedownload kan worden op de website. Elk onvolledig, beschadigd of bevlekt teruggestuurd product zal niet worden terugbetaald.

De terugbetaling van de teruggestuurde producten, inclusief de aanvankelijke leveringskosten als ze in de factuur inbegrepen waren, zal ten laatste binnen 14 werkdagen na ontvangst door TP Production plaatsvinden. De terugbetaling geldt echter niet voor de kosten voor het opnieuw versturen van producten. Die kosten blijven ten laste van de klant.

6.        Conformiteit en garantie

De producten zijn vervaardigd volgens de in België en in de Europese Unie geldende normen en regels.

TP Production kan de producten echter wijzigen of aanpassen in verhouding tot de op de website vermelde informatie zonder dat de klant hiervan in kennis gesteld wordt, op voorwaarde dat de kwaliteit, de kleur en de vorm er niet door verminderen.

De informatie op de website weerspiegelt de werkelijkheid zo goed als mogelijk. De kleuren, de afmetingen, de gewichten en het volume vermeld op de website zijn echter bij benadering. De klant is zich ervan bewust dat de kleuren en het volume kunnen variëren van het ene computerscherm tot het andere en aanvaardt dus dat er verschillen kunnen zijn tussen de werkelijkheid en hetgeen hij kon zien op het scherm.

Vanaf ontvangst van de producten dient de klant onmiddellijk na te gaan of ze overeenstemmen met zijn bestelling, of ze niet beschadigd zijn en of ze geen gebrek vertonen.

Elke klacht dient zo snel mogelijk aan TP Production gericht te worden, en dat ten laatste binnen twee kalendermaanden vanaf de vaststelling van het conformiteitsprobleem door een e-mail te sturen naar het adres info@theophile-patachou.com. Daarnaast dient de klant een kopie van zijn aankoopbewijs mee te sturen, het vastgestelde probleem gedetailleerd te beschrijven en indien mogelijk een of meer foto’s mee te sturen.

Indien het probleem niet onmiddellijk bij ontvangst werd of kon worden vastgesteld, geniet de klant een garantie van 24 maanden vanaf de datum van ontvangst van de producten, en dat voor alle verborgen fabricage- of ontwerpfouten waarvoor TP Production volledig aansprakelijk zou zijn. De klacht dient ten laatste binnen twee kalendermaanden na vaststelling van het gebrek te worden ingediend via de procedure beschreven in bovenstaande alinea.

Eenmaal die termijn verstreken is, kan de klant geen aanspraak meer maken op de productgarantie.

De aansprakelijkheid van TP Production is, indien ze vastgesteld is, strikt beperkt tot het omruilen van het niet-conforme product of de terugbetaling ervan.

Omgeruilde producten blijven een garantie genieten zolang de aanvankelijke garantietermijn nog niet verstreken is, zonder die termijn echter te kunnen overschrijden.

De kosten voor het terugzenden van niet-conforme producten zijn voor rekening van de klant en de kosten voor het verzenden van vervangingsproducten zijn ten laste van TP Production.

Bij ongerechtvaardigde terugzending behoudt TP Production zich het recht voor om elke latere bestelling te weigeren.

7.        Intellectuele eigendomsrechten

TP Production is en blijft enige eigenaar en begunstigde van alle aanwezige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, welke die ook zijn, die van toepassing zijn op de merken, de logo’s, de tekeningen, de grafische ontwerpen, de producten, de modellen, de concepten, de knowhow, de originele ideeën die verband houden met de producten, ongeacht of die rechten wel of niet beschermd of gedeponeerd zijn.  De klant verbindt zich ertoe om de producten niet na te bootsen, na te maken, identieke of soortgelijke producten op de markt te brengen, te registeren, als merknaam, logo of model te deponeren noch meer algemeen een intellectueel eigendomsrecht op al die aspecten te laten erkennen noch de producten die hij verworven zou hebben, op welke manier ook, afgemerkt uit te verkopen.

8.        Persoonsgegevens en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De klant aanvaardt uitdrukkelijk dat de persoonlijke / privé-informatie die hij opgeeft in het bestelformulier op de website of die hij meedeelt tijdens contacten met TP Production (telefonisch, per e-mail, per fax enz.) door die laatste gebruikt zal worden voor de verwerking van zijn bestelling en om de communicatie te versterken en een persoonlijk karakter te geven, met name via nieuwsbrieven of e-mails, die hij uitdrukkelijk aanvaardt te ontvangen. TP Production verbindt zich ertoe om die persoonsgegevens niet te gebruiken voor andere doeleinden dan de doeleinden beschreven in deze alinea.

Behalve indien de klant uitdrukkelijk ermee akkoord ging, verbindt TP Production zich ertoe om nooit met derden de persoonlijke gegevens van de klant te delen of te verspreiden, met uitzondering van de ondernemingen of personen die, hetzij voor rekening van TP Production, hetzij als zelfstandige bepaalde prestaties verlenen zoals onder meer de verwerking van betalingen via bankkaart of het transport van de producten; met uitzondering van de onderneming of de persoon die het handelsfonds van TP Production geheel of gedeeltelijk dient over te nemen en met uitzondering van de gerechtelijke instanties die toegang tot die gegevens zouden eisen.

De gegevens en andere informatie van de klant worden door TP Production bijgehouden en kunnen door de klant te allen tijde en gratis op eenvoudig verzoek en zonder enige motivering worden geraadpleegd op het adres info@theophile-patachou.com. De klant heeft het recht om elke wijziging, rechtzetting of schrapping van zijn persoonsgegevens in de databank van TP Production te eisen, alsook de onmiddellijke stopzetting van elke ontvangst van e-mails en andere berichten vanwege TP Production.

9.        Overmacht

De partijen zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van eender welke contractuele verplichting wanneer die niet-nakoming toe te schrijven is aan een geval van overmacht, buiten de wil en de redelijke verwachting dat de partijen ermee rekening hielden op het moment dat de bestelling geplaatst werd of dat ze dat geval van overmacht voorkwam of de gevolgen ervan overwon, zelfs indien die gebeurtenis de uitvoering van hun contractuele verbintenissen niet volledig onmogelijk maar alleen aanzienlijk moeilijker of duurder maakt. Worden onder meer als overmacht beschouwd: brand, staking, ongeval, ziekte, natuurramp, vernieling van de installaties of de apparatuur, informaticabugs, wijzigingen aan de informaticaomgeving, gebrek aan bevoorrading of transportmiddelen, laattijdige of niet-nakoming van de verplichtingen van de leveranciers of de onderaannemers van TP Production. 

10.     Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De bestelbon, elk akkoord tussen de partijen en deze algemene voorwaarden worden exclusief geregeld door het Belgische recht.

In geval van een geschil verbinden de partijen zich ertoe om in alle omstandigheden de voorkeur te geven aan een minnelijke schikking.

Ingeval dergelijke minnelijke schikking onmogelijk is binnen de maand die volgt op het geschil zullen de partijen het trachten te regelen via de Consumentenombudsdienst (http://www.consumentenombudsdienst.be/nl).

Ingeval geen akkoord kon worden bereikt tijdens de bemiddeling of ingeval alle partijen ermee akkoord gaan om af te zien van de bemiddeling, zal elk geschil, elke betwisting of elke klacht die voortvloeit uit de bestelling of erop betrekking heeft worden beslecht door de rechtbanken en gerechtshoven van Nijvel. De klant kan de zaak echter voor de rechtbank van zijn woonplaats brengen indien de wet dat recht dwingend maakt.

Back to Top